Ομιλία για την κύρωση συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας, Αλβανίας και πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας για την προστασία και αειφόρο ανάπτυξη του Πάρκου Πρεσπών