Ενίσχυση 60 εκατ. ευρώ για την αγορά λιπασμάτων στους Έλληνες παραγωγούς

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ:Ενίσχυση 60 εκατ. ευρώ για την αγορά λιπασμάτων στους Έλληνες παραγωγούς

ΥφΑΑΤ, Γ. Στύλιος: «Στήριξη με απλό, διαφανή και δίκαιο για τους παραγωγούς μας τρόπο»

Ψηφίζεται σήμερα από τη Βουλή η τροπολογία για την ενίσχυση των παραγωγών μας για την αγορά λιπασμάτων. Την ενίσχυση είχε ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης της πρωτογενούς παραγωγής και των αγροτών μας.

Η ενίσχυση ύψους 60 εκατ. ευρώ. θα είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν μπορεί να εκχωρηθεί σε άλλο δικαιούχο. Αφορά φυσικά πρόσωπα επαγγελματίες αγρότες καθώς και νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που δραστηριοποιούνται στο πρωτογενή τομέα. Η καταβολή της ενίσχυσης θα γίνει μέχρι το τέλος του έτους, αποκλειστικά σε κατ’ επάγγελμα αγρότες, όπως ορίζει το κανονιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Γιώργος Στύλιος δήλωσε σχετικά: «Αποδεικνύουμε με πράξεις πως είμαστε δίπλα στους Έλληνες παραγωγούς.  Τους στηρίζουμε απέναντι στις επιπτώσεις των εξωγενών κρίσεων που αυξάνουν τα κόστη παραγωγής. Καλύπτουμε μέρος της αύξησης του κόστους παραγωγής. Εργαζόμαστε για να διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα και το μέλλον του πρωτογενή μας τομέα».

Πρόσθεσε ακόμη ότι «συνεργαστήκαμε με το υπουργείο Οικονομικών προκειμένου η στήριξη αυτή τους παραγωγούς μας να γίνει με τρόπο απλό, διαφανή και δίκαιο. Με αναπτυξιακό χαρακτήρα και παραγωγικό πρόσημο, η ενίσχυση δίνεται και σε όσους έκαναν αποδεδειγμένα χρήση λιπασμάτων. Η διαδικασία και τα κριτήρια καταβολής της ενίσχυσης θα καθοριστεί το επόμενο διάστημα με Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

Τι αναφέρει η τροπολογία

Η τροπολογία η οποία περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο «Ίδρυση, ανάπτυξη, διαχείριση και λειτουργία των Επιχειρηματικών Πάρκων – Ενιαίο πλαίσιο ρύθμισης για τους φορείς Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης» αναφέρει τα ακόλουθα:

1. Σε επιχειρήσεις γεωργικών εκμεταλλεύσεων δύναται να χορηγείται ενίσχυση, σύμφωνα με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων λόγω της ενεργειακής κρίσης και της αύξησης του κόστους των λιπασμάτων. Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα, επαγγελματίες αγρότες, καθώς και νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό και δεν υπερβαίνει το συνολικό ποσό των 60.000.000 ευρώ.

2. Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και ανεκχώρητη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, μη εφαρμοζόμενης της παρ. 1 του άρθρου 47 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α` 167) σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποιησης της, δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία ή πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

3. Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης ή σε περίπτωση που διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων της ενίσχυσης ή ότι ο λαβών δεν είναι δικαιούχος ή ότι δικαιούται ποσό ενίσχυσης μικρότερο από αυτό που έλαβε, πέραν των προβλεπομένων από άλλες διατάξεις κυρώσεων, το σύνολο ή το υπερβάλλον ποσό ενίσχυσης, κατά περίπτωση, επιστρέφεται στο ελληνικό Δημόσιο ως αχρεωστήτως καταβληθέν εντόκως από τη στιγμή που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου, με το επιτόκιο ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα με την Ανακοίνωσή της σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης (2008/C14/06) και εισπράττεται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν. 4978/2022, Α΄ 190). Οι οφειλές που βεβαιώνονται δυνάμει της παρούσας καταβάλλονται εφάπαξ και, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, δεν υπάγονται σε ρύθμιση αποπληρωμής οφειλών βάσει νόμου, δικαστικής απόφασης, συμφωνίας ή απόφασης διοικητικού οργάνου.  

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται η μορφή της ενίσχυσης, η ενωσιακή νομική βάση χορήγησής της και εξειδικεύονται οι δικαιούχοι και η μεθοδολογία προσδιορισμού του ύψους της ενίσχυσης, οι όροι, οι ειδικότερες προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ο τρόπος καταβολής της, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, οι διαδικασίες ελέγχου, ανάκτησης, βεβαίωσης και είσπραξης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

Παράταση της κατά παρέκκλιση διαδικασίας για τους εργάτες γης μέχρι τις 31 Μαρτίου του 2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Παράταση της κατά παρέκκλιση διαδικασίας για τους εργάτες γης μέχρι τις 31 Μαρτίου του 2023

Γ. Στύλιος, ΥφΑΑΤ, «Εργαζόμαστε και εξαντλούμε κάθε δυνατότητα για την εξεύρεση λύσης στο θέμα της έλλειψης εργατών γης»

Σε συνεργασία των Υπουργείων, Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Μετανάστευσης & Ασύλου αποφασίστηκε πως, η ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (e-Υπηρεσίες) για την δήλωση αλλοδαπών εργατών γης, θα συνεχίσει να είναι διαθέσιμη. Ώστε οι αρμόδιες υπηρεσίες να προχωρούν απρόσκοπτα στην ηλεκτρονική παραλαβή και επεξεργασία των «αιτήσεων μετάκλησης εποχιακών εργατών γη- Έκτακτη διαδικασίας εισδοχής» που καταθέτουν οι εργοδότες. 

Η διαδικασία αφορά την απασχόληση σε αγροτικές εργασίες και για διάστημα από 30 έως 90 ημέρες, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον 90 ημέρες, δηλαδή συνολικά για 6 μήνες.

Υπενθυμίζεται πως, το καθεστώς εργασίας των πολιτών τρίτων χωρών στην Ελλάδα και η διαδικασία εισόδου και παραμονής τους, ρυθμίζονται από το άρθρο 16 του ν. 4783/2021. 

Μεταξύ άλλων, στο άρθρο 16 αναφέρεται ότι, ο εργοδότης, ο οποίος επιθυμεί να προσλάβει πολίτη τρίτης χώρας, μπορεί να υποβάλει, (μέχρι τις 31/03/2023 με τη νέα παράταση), αίτηση στην υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του. Ανάλογα με τις θέσεις εργασίας στην περιοχή, ο εργοδότης έχει την δυνατότητα να καλέσει πολίτη τρίτης χώρας για απασχόληση στην εποχιακή αγροτική οικονομία.

Η αίτηση, στην οποία αναγράφονται: 

  • τα πλήρη στοιχεία (επώνυμο, όνομα, επώνυμο και όνομα πατέρα, επώνυμο και όνομα μητέρας, χώρα και ημερομηνία γέννησης, ιθαγένεια, αριθμός διαβατηρίου, ημερομηνία έκδοσης και λήξης, χώρα έκδοσης) του προς απασχόληση πολίτη τρίτης χώρας, ο οποίος πρέπει να μην έχει συμπληρώσει το εξηκοστό (60ό) έτος της ηλικίας
  • καθώς και ο αριθμός φορολογικού μητρώου του εργοδότη, 

υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr ΕΨΠ).

Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργος Στύλιος, σημείωσε: «Ακούμε τις ανησυχίες των παραγωγών. Γνωρίζουμε τις ανάγκες τους. Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία καθώς και με τους αγρότες και τις τοπικές κοινωνίες. Εργαζόμαστε και εξαντλούμε κάθε δυνατότητα για την εξεύρεση λύσης στο θέμα της έλλειψης εργατών γης. Με σεβασμό στους νόμους και το ευρωπαϊκό πλαίσιο, η προσπάθεια συνεχίζεται. Είμαστε δίπλα στους αγρότες. Εργαζόμαστε για την Άρτα και την Ήπειρο».

Γ. Στύλιος: «Η φετινή χρονιά βρίσκει τα σχολεία του νομού Άρτας ενισχυμένα με νέους εκπαιδευτικούς και αναβαθμισμένες δομές ειδικής εκπαίδευσης»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Γ. Στύλιος: «Η φετινή χρονιά βρίσκει τα σχολεία του νομού Άρτας ενισχυμένα με νέους εκπαιδευτικούς και αναβαθμισμένες δομές ειδικής εκπαίδευσης»

Ο Γιώργος Στύλιος παρευρέθηκε στο πλαίσιο της έναρξης του σχολικού έτους 2022-2023, στο 1ο Γυμνάσιο, το 1ο και 2ο Λύκειο Άρτας, καθώς και στο Δημοτικό Σχολείο Πέτα. Ο κ. Υφυπουργός, καλωσόρισε τους μικρούς μαθητές στο ξεκίνημα του ταξιδιού τους στην γνώση και ευχήθηκε σε παιδιά, εκπαιδευτικούς και γονείς καλή σχολική χρονιά.

Με αφορμή την έναρξη της σχολικής χρονιάς, σε δηλώσεις του, ο κ. Στύλιος αναφέρθηκε στους τρόπους στήριξης της Πολιτείας προς τους εκπαιδευτικούς. Τόνισε πως η κυβέρνηση τηρεί τις δεσμεύσεις της για ενίσχυση της παιδείας στην Άρτα προχωρώντας σε πρόσθετους διορισμούς στην εκπαίδευση και στην δημιουργία δομών ειδικής αγωγής που βοηθούν στην πράξη τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και τις οικογένειες τους. Ειδικά για το νομό, χαρακτήρισε ως μία πολύ καλή εξέλιξη το γεγονός πως φέτος στις δομές Πρωτοβάθμιας, και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, θα βρεθούν συνολικά ογδόντα οκτώ (88) μόνιμοι νεοδιόριστοι δάσκαλοι και καθηγητές.
Αναλυτικότερα, εξήντα (60) εκπαιδευτικοί στην Πρωτοβάθμια (πενήντα τέσσερεις (54) στην Γενική Εκπαίδευση, ένας (1) στην Μουσική Επιστήμη και πέντε (5) στην Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση) και άλλοι είκοσι οκτώ (28) στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (δεκαέξι (16) στην Γενική Εκπαίδευση και δώδεκα (12) στο Μουσικό Σχολείο) ανέλαβαν υπηρεσία με το φετινό πρώτο κουδούνι.
Επιπλέον, η ίδρυση και λειτουργία από αυτή την σχολική χρονιά, στην πόλη της Άρτας, Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λύκειου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ), αποτελεί σημείο αναφοράς για την ειδική εκπαίδευση στην ευρύτερη περιοχή. Πρόκειται για ένα σχολείο με ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα σπουδών για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες στο οποίο τοποθετήθηκαν οκτώ (8) νέοι, κατάλληλα καταρτισμένοι εκπαιδευτικοί.
Ο Γ. Στύλιος δήλωσε σχετικά: «Το ξεκίνημα μιας σχολικής χρονιάς είναι η αρχή μιας νέας περιόδου μάθησης και δημιουργίας. Ένας νέος λαμβάνοντας νέες γνώσεις, ανεβαίνει ψηλότερα και βλέπει μακρύτερα. Ειδικά φέτος, η έναρξη της σχολικής χρονιάς βρίσκει τα σχολεία μας ετοιμότερα από ποτέ. Ενισχυμένα με 88 νέους εκπαιδευτικούς, και με καινούργιες δομές ειδικής εκπαίδευσης, που βοηθούν ουσιαστικά τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες να αποκτήσουν ισότιμη εκπαίδευση και ευκαιρίες. Μετά από περισσότερο από μία δεκαετία χωρίς διορισμούς, η κυβέρνηση όπως είχε δεσμευτεί ενισχύει στην πράξη τα σχολεία μας και στέκεται δίπλα στα παιδιά, τους εκπαιδευτικούς και τις οικογένειές τους. Καλή και δημιουργική σχολική χρονιά!».

Ιδρύεται Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο και Λύκειο (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ) στην Άρτα και ξεκινά να λειτουργεί από το σχολικό έτος 2022-2023.


Αναβαθμίζεται η ειδική εκπαίδευση στο Νομό της Άρτας. Δικαιώνεται μια προσπάθεια ετών για την δημιουργία κατάλληλων δομών εκπαίδευσης για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Ιδρύεται Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο και Λύκειο (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ) στην Άρτα και ξεκινά να λειτουργεί από το σχολικό έτος 2022-2023.
🔴 Με εισήγηση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας και απόφαση της Νίκης Κεραμέως, δημιουργείται στην πόλη μας ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ, μια εκπαιδευτική δομή με:
▪️ ειδικό πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες και αναπηρίες
▪️ καταρτισμένους καθηγητές ειδικής αγωγής
🔴 Το συγκεκριμένο σχολείο παρέχει στους μαθητές τη δυνατότητα να συνεχίσουν την εκπαίδευση τους και μετά το Λύκειο, να αποκτήσουν δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να βρουν εργασία και να ανεξαρτητοποιηθούν.
🔴 Η πόλη της Άρτας πρωτοπορεί στην ειδική αγωγή. Μιας και το ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ που ιδρύεται σε αυτή, είναι το πρώτο στην ευρύτερη περιοχή και θα εξυπηρετεί μαθητές και γειτονικών περιοχών των Νομών Πρεβέζης, Ιωαννίνων και Αιτωλοακαρνανίας. Τα δικαιώματα των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες στην εκπαίδευση, την εργασία και την ενεργή κοινωνική συμμετοχή, είναι αδιαπραγμάτευτα.
Είμαστε δίπλα τους!

Γ. Στύλιος: Ενισχύουμε τα πρωτόκολλα ασφαλείας στον τομέα των τροφίμων με μία νέα ψηφιακή υπηρεσία

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Γ. Στύλιος: Ενισχύουμε τα πρωτόκολλα ασφαλείας στον τομέα των τροφίμων με μία νέα ψηφιακή υπηρεσία

Στο πλαίσιο της ευρύτερης ψηφιακής αναβάθμισης των υπηρεσιών του, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) σχεδίασε και υλοποίησε μια σειρά ψηφιακών υπηρεσιών, προσβάσιμων στους πολίτες και τις επιχειρήσεις, μέσω της διαδικτυακής πύλης gov.gr. 

Οι εν λόγω υπηρεσίες έρχονται να προστεθούν στις υπάρχουσες ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ και έχουν ως στόχο την απλοποίηση των συναλλαγών όσων δραστηριοποιούνται στον τομέα της εμπορίας, διακίνησης και καλλιέργειας σπόρων (Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών). 

Πλέον οι αιτήσεις προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ και οι εγκρίσεις τους θα διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά. Συμπληρώνοντας, έτσι, άλλη μία ψηφίδα στο μεγάλο έργο της πλήρους αναβάθμισης των υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ, μέσω της ψηφιοποίησης και αυτοματοποίησης τους που συντελείται τα τελευταία τρία χρόνια. 

Με αφορμή την ενεργοποίηση των συγκεκριμένων υπηρεσιών, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργος Στύλιος δήλωσε: «Διασφαλίζουμε τη διαφάνεια και την ταχύτητα των συναλλαγών στον τομέα των φυτικών σπόρων. Η ψηφιοποίηση αυτών των διαδικασιών ενισχύει περαιτέρω τα πρωτόκολλα ασφαλείας της χώρας στον τομέα των τροφίμων, επιτρέποντάς μας να προστατεύσουμε τη βιοποικιλότητα και να διασφαλίσουμε πως ο ελληνικός αγροδιατροφικός τομέας θα παραμείνει συνυφασμένος με την παραγωγή ασφαλών και θρεπτικών προϊόντων. Παράλληλα μας προσφέρει τη συλλογή στατιστικών στοιχείων, χρήσιμων για την αξιολόγηση  ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών της ελληνικής παραγωγής. Ιδιαίτερα στο σημερινό διεθνές περιβάλλον όπου η διασφάλιση της επισιτιστικής επάρκειας της Ελλάδας αποτελεί άμεση προτεραιότητα του ΥΠΑΑΤ. Πρόκειται για ένα ακόμα βήμα προς την υλοποίηση του στόχου που έθεσα από την πρώτη ημέρα που ανάλαβα τα καθήκοντά μου στο ΥΠΑΑΤ:  του οργανωτικού εκσυγχρονισμού και του ψηφιακού μετασχηματισμού της λειτουργικής δομής του Υπουργείου, ώστε να προσφέρουμε στους παραγωγούς και τους επιχειρηματίες του πρωτογενούς τομέα, υπηρεσίες εύκολες, γρήγορες και απόλυτα διαφανείς».