Φέραμε στη Βουλή τροπολογία που διασφαλίζει τα επαγγελματικά δικαιώματα των φοιτητών των τμημάτων Γεωπονίας σε όλη τη χώρα

Φέραμε στη Βουλή τροπολογία που διασφαλίζει τα επαγγελματικά δικαιώματα των φοιτητών των τμημάτων Γεωπονίας σε όλη τη χώρα. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και οι απόφοιτοι της Γεωπονικής Σχολής που βρίσκεται στη πόλη μας.
Δώσαμε τέλος σε μια αδικία που η προχειρότητα της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ δημιούργησε.
Ένα καλό νέο για την Άρτα και τους φοιτητές της πόλης μας. Αποδεικνύουμε πως είμαστε δίπλα τους.
 
Ακολουθεί το σχετικό δελτίο τύπου:
 

Άρτα, 30 Μαρτίου 2023

 

Δελτίο Τύπου

Διασφαλίζονται τα επαγγελματικά δικαιώματα των σπουδαστών και των αποφοίτων του τμήματος Γεωπονίας Άρτας

Γιώργος Στύλιος: «ένα καλό νέο για τους φοιτητές και την Άρτα»

 

Ως «ένα καλό νέο για τους φοιτητές και για την Άρτα» χαρακτήρισε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Βουλευτής Άρτας ΝΔ, Γιώργος Στύλιος τη νομοτεχνική βελτίωση που έφερε στη Βουλή η Κυβέρνηση.

Πλέον στο άρθρο 126 του νομοσχεδίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ρυθμίζονται τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των τμημάτων Γεωπονίας.

Η βελτίωση αφορά σπουδαστές και αποφοίτους τμημάτων των οποίων τα δικαιώματα δεν είχαν διασφαλιστεί, όταν το 2018 ο ΣΥΡΙΖΑ προχώρησε με προχειρότητα στη συγχώνευση των ΤΕΙ με τα Πανεπιστήμια.

Ικανοποιείται, ιδίως, το βασικό αίτημα των φοιτητών και καθηγητών, για ονομαστική αναφορά των τμημάτων. Αφού αυτά μπορούν πλέον να βρεθούν στην παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 426 2/2014 (Α΄114), της παρ. 1 του άρθρου 126.

Μεταξύ αυτών βρίσκεται και η αναφορά στο τμήμα της Γεωπονίας της πόλης της Άρτας:

«εε) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Σχολή Γεωπονίας, Τμήμα Γεωπονίας»

Επιπλέον στη βελτίωση προστέθηκε και χρονικός περιορισμός 60 ημερών, εντός των οποίων το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε) οφείλει να εκφέρει γνώμη.

Αναφορικά με την βελτίωση, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Βουλευτής Άρτας ΝΔ, κ. Γιώργος Στύλιος, δήλωσε τα εξής: «Φέραμε στη Βουλή τροπολογία που διασφαλίζει τα επαγγελματικά δικαιώματα των φοιτητών των τμημάτων Γεωπονίας σε όλη τη χώρα. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και οι απόφοιτοι της Γεωπονικής Σχολής που βρίσκεται στη πόλη μας. Δώσαμε τέλος σε μια αδικία που η προχειρότητα της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ δημιούργησε. Ένα καλό νέο για την Άρτα και τους φοιτητές της πόλης μας. Αποδεικνύουμε πως είμαστε δίπλα τους».

 

Ακολουθεί το κείμενο της νομοτεχνικής βελτίωσης:

Άρθρο 126 «Άσκηση του επαγγέλματος του γεωπόνου, δασολόγου και ιχθυολόγου – Τροποποίηση άρθρου 1 π.δ. 344/2000»

  1. Στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 344/2000 (Α 297), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 4262/2014 (Α’ 114), περί πτυχιούχων που δύνανται να ασκήσουν το επάγγελμα του γεωπόνου, η υποπερ. δδ) τροποποιείται ως προς τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, προστίθενται υποπερ. εε), στστ), ζζ), ηη) θθ) ιι) κκ) και η περ. α) διαμορφώνεται ως εξής:

 «α) στους πτυχιούχους γεωπόνους των ιδρυμάτων του πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής και συγκεκριμένα των:

αα) Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,

ββ) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας

γγ) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης,

δδ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας-Αγροτεχνολογίας,

εε) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Σχολή Γεωπονίας, Τμήμα Γεωπονίας

στστ) Πανεπιστήμιο Πατρών, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας, Τμήμα Γεωπονίας και τα πρώην Τμήματα Γεωπονίας, με έδρα την Αμαλιάδα, πρώην Τμήμα Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής, με έδρα το Μεσολόγγι και πρώην Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, με έδρα το Μεσολόγγι,

ζζ) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Σχολή Γεωπονίας και Τροφίμων, Τμήμα Γεωπονίας,

ηη) Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Τμήμα Γεωπονίας,

θθ) Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Τμήμα Γεωπονίας,

ιι) Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών, Τμήμα Γεωπονίας, Τμήμα Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας, κκ) κάθε άλλου Τμήματος σπουδών γεωπονίας Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής, πενταετούς φοίτησης, που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από αίτημα της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι. προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατόπιν γνώμης του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), η οποία παρέχεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από τη στιγμή που ζητηθεί, ενώ από την άπρακτη παρέλευσή της τεκμαίρεται θετική γνώμη, καθώς και της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) και».

  1. Στην περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 344/2000, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 4262/2014, περί πτυχιούχων που δύνανται να ασκήσουν το επάγγελμα του δασολόγου, προστίθενται υποπερ. γγ), δδ), εε) και στστ), και η περ. α) διαμορφώνεται ως εξής:

«α) στους πτυχιούχους δασολόγους των ιδρυμάτων του πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής και συγκεκριμένα των:

αα) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος,

ββ) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας, Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων,

γγ) Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Επιστημών των Φυτών, Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος,

δδ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Σχολή Τεχνολογίας, Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού,

εε) Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος,

 στστ) κάθε άλλου Τμήματος σπουδών δασολογίας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, πενταετούς φοίτησης, που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από αίτημα της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι. προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατόπιν γνώμης του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., η οποία παρέχεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από τη στιγμή που ζητηθεί, ενώ από την άπρακτη παρέλευσή της τεκμαίρεται θετική γνώμη, καθώς και της ΕΘ.Α.Α.Ε. και».

  1. Στην περ. α) της παρ. 5 του άρθρου 1 του π.δ. 344/2000, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 4262/2014, περί πτυχιούχων που δύνανται να ασκήσουν το επάγγελμα του ιχθυολόγου, προστίθενται υποπερ. εε) και στστ), και η περ. α) διαμορφώνεται ως εξής:

«α) στους πτυχιούχους ιχθυολόγους των ιδρυμάτων του πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής και συγκεκριμένα των:

αα) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Τμήμα Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος,

ββ) Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Περιβάλλοντος, Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας,

γγ) Ιδρυμάτων πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής με ειδίκευση ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας σε θέματα υδροβιολογίας, ιχθυολογίας, ιχθυοπαθολογίας ή αλιείας σε πανεπιστήμια ή ισότιμες με αυτά σχολές ή επιστημονικά εργαστήρια εφαρμοσμένης υδροβιολογίας της ημεδαπής ή αλλοδαπής,

δδ) Ιδρυμάτων πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής, που υπηρετούν ή έχουν υπηρετήσει με την ειδικότητα του ιχθυολόγου στο Δημόσιο ή τα Ν.Π.Δ.Δ.,

εε) Πανεπιστήμιο Πατρών, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Τμήμα Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών,

στστ) κάθε άλλου Τμήματος σπουδών ιχθυολογίας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, πενταετούς φοίτησης, που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από αίτημα της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι. προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατόπιν γνώμης του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., η οποία παρέχεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από τη στιγμή που ζητηθεί, ενώ από την άπρακτη παρέλευσή της τεκμαίρεται θετική γνώμη, καθώς και της ΕΘ.Α.Α.Ε,

 

Αφορολόγητες, Ακατάσχετες και Ανεκχώρητες οι ενισχύσεις ύψους 89 εκατ. € στους κτηνοτρόφους μας. Με τροπολογία που εισηγήθηκα και ψηφίστηκε στη Βουλή διασφαλίζεται ότι η ενίσχυση για την αγορά ζωοτροφών θα φτάσει στα χέρια των παραγωγών μας. Ούτε φορολογείται, ούτε συμψηφίζεται με άλλες οφειλές, ούτε κατάσχεται. Η Κυβέρνηση με πράξεις στηρίζει τον πρωτογενή τομέα 🐷🐐🐄. Είμαστε δίπλα στους παραγωγούς!!

Σήμερα, στην Βουλή, απάντησα σε Επίκαιρη Ερώτηση συναδέλφου της Αντιπολίτευσης, αναφορικά με το «Πρόγραμμα Νέων Αγροτών». Το Κυβερνητικό Έργο συνεχίζεται αμείωτο, σε όλα τα επίπεδα, μεταξύ των οποίων είναι και ο Κοινοβουλευτικός Έλεγχος.

Γ. Στύλιος στην Βουλή: «Εισάγουμε ένα ενιαίο πλαίσιο διακυβέρνησης και διαχείρισης των αναπτυξιακών προγραμμάτων»

Δ

Σημεία ομιλίας του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Βουλευτή Άρτας Ν.Δ., Γιώργου Στύλιου κατά την ψήφιση του Ν/Σ: «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων»

Η χώρα έρχεται αντιμέτωπη με ένα πρωτοφανές κύμα ακρίβειας στις τιμές του ρεύματος, των καυσίμων και των πρώτων υλών. Αυξήσεις που επηρεάζουν και το κόστος παραγωγής.

Η Κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή, πήρε μέτρα, στηρίζοντας νοικοκυριά, επιχειρήσεις και παραγωγούς. Ανακοίνωσε νέα μέτρα στήριξης, νέες παρεμβάσεις ύψους 1,1 δισεκατομμυρίου ευρώ που θα ανακουφίσουν τρία εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες ευάλωτους πολίτες, αλλά και νοικοκυριά με εισόδημα έως 30.000 ευρώ τον χρόνο.

Σε αυτό το κλίμα και σε αυτήν την κατάσταση ερχόμαστε να συζητήσουμε το ν/σ αυτό. Ένα ν/σ ουσιαστικό για τη δημιουργία ενός νέου μοντέλου παραγωγής που θα ενισχύσει τον ατομικό πλούτο και θα δώσει ευκαιρίες. Προς αυτήν την κατεύθυνση, το Υπουργείο μας έχει βάλει ως κεντρική πολιτική στόχευση να θεμελιώσουμε την κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα των αγροτικών περιοχών της ελληνικής περιφέρειας.

Το ν/σ δημιουργεί τις κατάλληλες τεχνικές και οργανωτικές δομές, για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι. Εισάγοντας ένα νέο πλαίσιο που εγγυάται την επισιτιστική ασφάλεια της χώρας, δηλαδή την επάρκεια σε τρόφιμα για να θρέψουμε τον λαό μας. Προκρίνει τις επενδύσεις αγροτών και επιχειρήσεων, προκειμένου ο πρωτογενής τομέας να γίνει ανταγωνιστικός. Παράγει ασφαλή και υγιεινά προϊόντα με σύγχρονες μεθόδους που σέβονται το περιβάλλον και απαντούν στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης και προσφέρει μέσω όλων των παραπάνω υψηλότερα εισοδήματα στους παραγωγούς μας.

Πιο συγκεκριμένα, η επένδυση στην εκπαίδευση και την καινοτομία αποτελεί το κλειδί, προκειμένου η ελληνική γεωργία να μεταβεί στη νέα εποχή, η οποία οριοθετείται από το στοίχημα της «πράσινης» μετάβασης και της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης. Συνολικά, με τη νέα ΚΑΠ επιχειρούμε να δημιουργήσουμε μια περισσότερο ανθεκτική, «πράσινη» και «ψηφιακή» γεωργία.

Το ν/σ εισάγει ένα νέο πλαίσιο διακυβέρνησης και διαχείρισης που αφορά τα αναπτυξιακά προγράμματα που υλοποιούνται στη χώρα και χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. Επιπλέον, θεσπίζει τους κανόνες με τους οποίους θα λειτουργήσει το στρατηγικό μας σχέδιο 2023-2027, κανόνες που αφορούν τη διαχείριση, τον έλεγχο, τον συντονισμό και την υλοποίηση όλων των μέτρων.

Στο ν/σ εισάγεται ένα πλαίσιο διακυβέρνησης, εντός του οποίου το ΥΠΑΑΤ διατηρεί τον ρόλο που είχε σε όλα τα προηγούμενα προγράμματα που υλοποιήθηκαν και σε όλες τις προγραμματικές περιόδους. Αυτό επιτυγχάνεται κρατώντας τη δική του διαχειριστική αρχή, τις ειδικές υπηρεσίες, καθώς και το δικό του σύστημα διαχείρισης και ελέγχου. Με το ν/σ ορίζονται κανόνες εφαρμογής για μια σειρά από τεχνικά ζητήματα, όπως είναι η ένταξη πράξεων, θέματα επιλεξιμότητας δαπανών, μορφές στήριξης, εφαρμογή κρατικών ενισχύσεων, δικαιώματα και υποχρεώσεις.

Θεσπίζονται ειδικά θέματα, όπως η καταπολέμηση της απάτης και η προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Θεσπίζονται διατάξεις που αφορούν το πληροφοριακό σύστημα του ΥΠΑΑΤ και τη διασύνδεσή του με άλλα πληροφοριακά συστήματα. Αυτά έχουν συμβεί και στις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους.

Δύναται και τώρα, όπως και στην προηγούμενη περίοδο, να γίνει εκχώρηση μέτρων και προγραμμάτων στις αρμόδιες διευθύνσεις του ΥΠΑΑΤ, ούτως ώστε να αξιοποιηθεί η εμπειρία και η γνώση των στελεχών του Υπουργείου, στην οργάνωση, στην υλοποίηση και στην ολοκλήρωση όλων αυτών των προγραμμάτων.

Ποιες είναι οι αλλαγές που φέρνει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο; 1) Μία ενιαία διαχειριστική αρχή θα διαχειρίζεται και τα τομεακά προγράμματα, τις άμεσες ενισχύσεις, τον πυλώνα Ι δηλαδή και τα αναπτυξιακά προγράμματα, τον πυλώνα ΙΙ, τα επενδυτικά προγράμματα. Αυτό είναι μια κανονιστική απαίτηση, η οποία δεν χωράει αμφισβήτησης.

2) Το νέο στρατηγικό σχέδιο εισάγει ένα νέο «delivery model» που βασίζεται σε ένα σύστημα αξιολόγησης των επιδοτήσεων, βάσει αποτελεσμάτων. Αξιοποιεί μετρήσιμους δείκτες.

3) Η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου αξιοποιείται και αναλαμβάνει ρόλο οργανισμού πιστοποίησης, εξοικονομώντας για κάθε διετία από 150.000 έως 300.000 ευρώ, μια διαδικασία η οποία υλοποιούνταν στα προηγούμενα προγράμματα από ιδιωτικές εταιρείες.

Η απορρόφηση των κοινοτικών πόρων από μόνη της δεν είναι αυτοσκοπός. Πραγματικός στόχος της πολιτικής μας είναι η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων κατά τρόπο παραγωγικό, εξειδικευμένο, στοχευμένο και αναπτυξιακό.

Σημεία ομιλίας από την τοποθέτηση του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Γιώργου Στύλιου στη Βουλή για το Σ/Ν για τον εκσυγχρονισμό του κτηματολογίου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Σημεία ομιλίας από την τοποθέτηση του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Γιώργου Στύλιου στη Βουλή για το Σ/Ν για τον εκσυγχρονισμό του κτηματολογίου 

Υπερψηφίστηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τον εκσυγχρονισμό του Κτηματολογίου. Όπως επισήμανε κατά την ομιλία του ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αρμόδιος για θέματα του Κτηματολογίου, Γιώργος Στύλιος, με τον νέο νόμο επιταχύνεται η κτηματογράφηση, απλοποιούνται και ψηφιοποιούνται οι διαδικασίες που παρέχει το Ελληνικό Κτηματολόγιο στους πολίτες, ενώ ο φορέας αναδιοργανώνεται με στόχο την καλύτερη παροχή υπηρεσιών. 

Ο κ. Στύλιος αρχικά ανέφερε ότι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου κτηματολογίου είναι επιθυμία τόσο της κυβέρνησης όσο και των πολιτών. Το κτηματολόγιο, επισήμανε ο κ. Υφυπουργός, είναι ένα σύστημα εγγραφής εμπράγματων δικαιωμάτων των πολιτών το οποίο θέλουμε να ψηφιοποιήσουμε. Με αυτόν τον τρόπο, Έλληνες πολίτες και επιχειρηματική κοινότητα θα έχουν διαθέσιμες ψηφιακές υπηρεσίες 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, 7 μέρες την εβδομάδα. 

Η ολοκλήρωση και η ψηφιοποίηση του κτηματολογίου, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Στύλιος, είναι το «μεγαλύτερο από τα μεγάλα έργα» και  η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη σκοπεύει να το κάνει πράξη.

Ο κ. Στύλιος επισήμανε ότι με τη λειτουργία, του ψηφιακού Κτηματολογίου θα αποκτήσουμε τεχνογνωσία την οποία θα μπορούμε να εξάγουμε, όπως έχει γίνει και με άλλες διαδικασίες όπως το σχέδιο «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ», για το κλείσιμο των ραντεβού για τον εμβολιασμό που τόσο πολύ έχει επικροτηθεί και έχουμε πάρει τα εύσημα από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις.  Μίλησε επίσης για την πληθώρα υποθέσεων που στοιβάζονται στα κτηματολογικά γραφεία και τις προσφυγές στη Δικαιοσύνη που αυξάνονται. Αυτή η κατάσταση, με το βουνό των εκκρεμοτήτων, πρέπει να αλλάξει επισήμανε ο κ. Υφυπουργός. Γι’ αυτό το λόγο, ήταν επιλογή της Κυβέρνησης και του Υπουργού Κυριάκου Πιερρακάκη να γίνει μια μεγάλη τομή. Η φιλοσοφία μας  βασίζεται στην απλούστευση, την επιτάχυνση και την ασφάλεια των διαδικασιών κτηματογράφησης.

Καταλήγοντας ο κ. Στύλιος ανέφερε ότι μέσω του νομοσχεδίου, το κτηματολόγιο μετατρέπεται σε ένα  αναπτυξιακό εργαλείο, το οποίο θα προσελκύσει στη χώρα μας επενδύσεις, θα βοηθήσει να πάμε βήματα μπροστά στους δείκτες αξιολόγησης από τους παγκόσμιους οργανισμούς και θα συμβάλει ουσιαστικά  στην ανάκαμψη και ανάπτυξη του τόπου μας.