Επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σχετικά με την επέκταση της προθεσμίας λήψης διδακτορικού διπλώματος για τους Καθηγητές Εφαρμογών

 

Ακολουθεί το κείμενο της επίκαιρης ερώτησης

 

Κύριε Υπουργέ,

Σύμφωνα με το άρθρο 78, §6 του νόμου Ν 4009/2011, «Οι θέσεις των μόνιμων καθηγητών εφαρμογών χωρίς διδακτορικό δίπλωμα που υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, μετατρέπονται αυτοδικαίως σε προσωποπαγείς θέσεις μονίμων καθηγητών εφαρμογών τις οποίες και καταλαμβάνουν. Οι κάτοχοί τους μπορούν, εφόσον αποκτήσουν διδακτορικό δίπλωμα μέχρι 31.12.2016, να ζητήσουν την εξέλιξή τους στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή…»

Είναι γνωστό ότι οι προκηρύξεις θέσεων υποψηφίων διδακτόρων από τα περισσότερα Τμήματα των Α.Ε.Ι. είναι λιγοστές και αφορούν περιορισμένα γνωστικά αντικείμενα. Επιπλέον, ο ελάχιστος, κατά νόμο, προβλεπόμενος χρόνος για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος ανέρχεται σε τρία (3) έτη. Στην πράξη, δεδομένου ότι οι μόνιμοι Καθηγητές Εφαρμογών, είναι επιφορτισμένοι εκτός από σημαντικό εκπαιδευτικό έργο, με χρονοβόρα διοικητικά καθήκοντα, ο συνήθης πραγματικός χρόνος που απαιτείται για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος ξεπερνά τα πέντε έτη. Συνεπώς, μεγάλος αριθμός καθηγητών εφαρμογών που είναι ήδη υποψήφιοι διδάκτορες, κινδυνεύουν να αποκλειστούν της διαδικασίας εξέλιξης στις ανώτερες βαθμίδες των μελών Ε.Π. Τ.Ε.Ι.,

Με βάση τα παραπάνω ερωτάστε κύριε Υπουργέ:

 

  • Προτίθεστε για την επέκταση της προβλεπόμενης στην άνω διάταξη προθεσμίας κατά δύο τουλάχιστον έτη;

 

Ο Ερωτών Βουλευτής,

 

Γιώργος Στύλιος